Visie

 

Om onze missie waar te maken, zien we 7 opdrachten:

 

1.  Diocesaan centrum

Hoewel ‘Bisdom Antwerpen’ op meerdere adressen gehuisvest is, is het TPC een bevoorrechte plaats om het kloppend hart van de pastoraal en de dienstverlening in ons bisdom te ervaren. De uitstraling en de functie van dit centrum versterken de diocesane kerk.

 

2.  Opleiding

Werken in de kerk is vandaag niet voor de hand liggend. Door heel wat mensen in onze samenleving wordt de relevantie van kerkwerk sterk in vraag gesteld. Dit heeft te maken met de vervreemding van wat er ter plaatse aan concreet kerkwerk gebeurt en van wat het betekent katholiek gelovig te zijn, maar ook met de verregaande privatisering van de geloofsbeleving en het mondiger worden van mensen.

Daarom is het van groot belang dat mensen die als vrijwilliger of als beroepskracht één of andere taak opnemen in de kerk, hiervoor voldoende geschoold zijn. Alleen zo zullen ze toegerust zijn om met de nodige theologische- en pastorale kennis hun werk kwalitatief hoogstaand uit te voeren en de kerk ter plaatse handen en voeten te geven.

 

3.  Vorming

Er is in onze samenleving een grote hunker naar spiritualiteit en zingeving. Op vele plaatsen worden vormingssessies opgezet met één of andere gelovige inslag. Vanuit het evangelie en vanuit de kerk kunnen wij mensen mee op weg helpen in deze zoektocht.

Daarnaast zijn ook heel wat mensen die in de kerk hun plaats hebben gevonden op zoek naar verbreding en verdieping van hun gelovig zijn. Ook deze mensen willen we niet in de kou laten staan.

Ten derde is er ook de noodzaak van navorming voor geschoolde vrijwilligers en beroepskrachten. Geen enkel werk kan zonder bijkomende of verdergaande vorming, ook pastoraal werk niet.

Daarom is het noodzakelijk om in ons bisdom een uitgebreid maar gericht vormingsaanbod te doen naar de verschillende groepen. In samenwerking met de diocesane opleidingen en de pastorale diensten van bisdom Antwerpen wordt dit aanbod vanuit het TPC georganiseerd en uitgebouwd.

 

4.  Kennis- en informatiecentrum

Internet is vandaag de meest directe en voor de hand liggende vorm van kennisvergaring. Toch is het aanbod van theologische en pastorale informatie via internet nog zeer beperkt. Er vinden nog weinig degelijke en uitvoerige artikels en publicaties hun weg naar het net.

Daarom is het noodzakelijk dat het bisdom kan beschikken over een eigen bibliotheek met relevante theologische en pastorale boeken en tijdschriften. De ‘Bibliotheek van het Diocesaan Seminarie’ in het TPC vervult deze taak.

 

5.  Pastorale diensten

Bisdom Antwerpen beschikt over een rijk pallet aan diensten en commissies. Om deze verschillende diensten en commissies qua visie en inhoudelijk werk meer op elkaar af te stemmen, worden ze allen gehuisvest in het TPC. Op deze manier willen we overleg en samenwerking stimuleren.

Een aantal kerkelijke organisaties hebben ook een sterke diocesane inplanting. Ook deze organisaties willen we een plaats geven in het TPC, om hen zo dichter bij de hartenklop van de kerk in bisdom Antwerpen te brengen.

 

6.  Faciliteren

De voorbije jaren maakten heel wat organisaties en diensten van binnen en buiten de kerk, van binnen en buiten het bisdom, gebruik van de faciliteiten van het TPC. Zij huurden één of meer lokalen voor dagvergaderingen, al of niet met maaltijden en koffie.

Deze dienst willen we blijven aanbieden, maar met een uitgesproken voorkeur voor een aanbod van theologische en/of pastorale aard van groepen of organisaties in bisdom Antwerpen.

We verhuren 80 kamers en enkele grotere lokalen aan de dienst studentenvoorzieningen van de UA. Zij verhuren deze kamers aan studenten en gastprofessoren.

 

7.  a) Personeel

Personeel dat in dienst van het TPC werkt, moet dat graag en goed kunnen doen. Zij moeten de omkadering en het materiaal krijgen dat hen in staat stelt om hun werk efficiënt en met arbeidsvreugde uit te voeren.

     b) Materieel beheer

Voor het TPC en de diensten die er gehuisvest zijn, zijn het beheer van de gebouwen, de personeelskost en de materiële uitwerking van de secretariaten de belangrijkste uitgavenposten. We willen daarom, in samenwerking met de verschillende gebruikers, bekijken hoe we onze werking kunnen optimaliseren en in deze uitgaven kunnen rationaliseren.

 

top

 

 

 

 

 

Theologisch en Pastoraal Centrum

Bisdom Antwerpen

 

Home

Visie

Damiaankerk

Team

Diensten

Reserveren

Bibliotheek